2022-06-08 09:58:24

Natječaj za nastavnika MATEMATIKE

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.,68/18, 98/19, 64/20), čl.6/st.3, čl.8 i čl.17 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u  Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3,  r a s p i s u j e  s e

N  A  T  J  E  Č  A  J

za nastavnika matematike

  1. Nastavnik matematike, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena

Mjesto rada:  Zadar

Uvjeti:

 Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18, 98/19, 64/20)

Kadrovski uvjeti (vrsta i razina obrazovanja):

VSS, mag. edukacije matematike, mag. matematike, mag. edukacije matematike i informatike, prof. matematike, dipl. ing. matematike

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

životopis presliku dokaza o državljanstvu presliku diplome presliku da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.  Izabrani kandidat bit će dužan prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike isprava.

Poziv kandidatima za intervju bit će objavljen na web stranici škole najmanje pet dana prije intervjua. Na intervju će biti pozvani kandidati s potpunom i pravodobnom dokumetacijom.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od pet (5) radnih dana od dana održavanja sjednice Školskog odbora na kojoj će se glasati o izboru radnika po natječaju.

Prijavom na ovaj natečaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Na ovaj natječaj se ravnopravno natječu osobe oba spola.

Natječaj traje od  08.06. –  17.06. 2022.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19., 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH)  ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 82/1570/1947/20) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Nakon isteka natječajnog roka provest će se postupak vrednovanja kandidata putem razgovora (intervjua), sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovno-grafičke škole. Na mrežnoj stranici Škole (www.ss-prirodoslovno-graficka-zd.skole.hr) objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua). Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidate se o rezultatima natječaja izvješćuje  putem mrežne stranice škole u roku od 3 dana od dana sjednice Školskog odbora na kojoj je donesena odluka o izboru kandidata po natječaju. Iznimno, ukoliko se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,  škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijave na natječaj podnose se poštom   na  adresu:               

                                         Prirodoslovno-grafička škola – Zadar

                                                  Perivoj Vladimira Nazora 3

                                                           23000  Zadar

                                                            (za natječaj)

Ravnateljica:

Anamarija Ivković, dipl. ing.

KLASA: 602-03/22-01/151

URBROJ: 2198- 1-63-22-01

U Zadru, 08. lipnja  2022.


Prirodoslovno-grafička škola Zadar